Vol 16, No 1 (2016)

 

Vol. 16, No 1 (2016)

(JĘZYK POLSKI)

Editor: dr Tomasz Rólczyński
Editor-in-chief: Prof. Johannes Platje

Contents: PDF download >>
Editorial page: PDF download >>
Full-issue: PDF download >>


Vol. 16, No 1 (2016), page 5
Introduction


Vol. 16, No 1 (2016), page 7-20

Zdolność powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2007-2014

Author: Agnieszka Werwińska

Article (in Polish): PDF download >>

ABSTRACT: Celem artykułu jest próba ustalenia wpływu nowej formuły limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonej w 2009 r. na zdolność powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego, do zaciągania zobowiązań. Okresem analiz objęte zostały lata 2007-2014. Ze względu na ograniczony dostęp do danych część z nich została zaprezentowana dla krótszego okresu. Na potrzeby realizacji celu porównane zostały limity obsługi długu powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego zgodne ze starą i nową metodą. W efekcie przeprowadzonych analiz ustalono, iż zastosowanie nowego limitu długu w analizowanym okresie zmniejszyłoby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań powiatów ziemskich oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.

Keywords: Zdolność powiatów ziemskich do zaciągania zobowiązań; Dług jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego; Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

JEL: H7


Vol. 16, No 1 (2016), page 21-34

Psychospołeczne skutki redukcji zatrudnienia i przeciwdziałanie na przykładzie firmy inwestycyjnej

Author: Lech Miklaszewski

Article: PDF download >>

ABSTRACT: Autor podnosi problematykę społecznych skutków derekrutacji dotykajacych tych, którzy uchronili sie przed zwolnieniem. Zwraca uwagę na znaczenie psychospołecznych kosztów redukcji zatrudnienia wśród tych, którzy pozostali ale również dla powodzenia całego przedsiebiorstwa. Przestrzega również przed ich lekceważeniem formułując konkretne wskazówki jak te koszty neutralizować. Powyższa problematyka została zilustrowana studium przypadku firmy inwestycyjnej.

Keywords: redukcja zatrudnienia, konsekwencje redukcji, choroba przetrwania redukcji

JEL:J21


Vol. 16, No 1 (2016), page 35-54

Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego

Author: Katarzyna Sum

Article (in Polish): PDF download >>

ABSTRACT: Kryzys finansowy z lat 2007-2010 stanowił duże wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Specyfiką kryzysu finansowego w strefie euro był jego trzyetapowy przebieg przejawiający się kolejno: zawirowaniami na rynku pieniężnym w połowie 2007 r., przeniesieniem globalnego kryzysu do krajów strefy euro po upadku Lehman Brothers  w 2008 r. oraz kryzysem zadłużenia w 2010 r. Dużym utrudnieniem walki z kryzysem dla EBC było oderwanie polityki monetarnej od polityki fiskalnej i brak możliwości osiągnięcia pożądanego „policy mix”.  Celem opracowania jest przedstawienie antykryzysowych działań EBC, ich przyczyn, przebiegu i efektów w poszczególnych fazach kryzysu oraz próba oceny tych działań w świetle ich efektywności oraz zgodności z uprawnieniami EBC.

Keywords: Europejski Bank Centralny, kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy, polityka monetarna

JEL: G01, G21, E52, E58


Vol. 16, No 1 (2016), page 55-72

Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej

Author: Grzegorz Wudarzewski

Article (in Polish): PDF download >>

ABSTRACT: Artykuł zawiera chronologiczny przegląd początków polskiego dorobku naukowego poświęconego problematyce zjawiska klimatu organizacyjnego. Autor przedstawił prace pierwszych polskich badaczy tego pojęcia, a następnie scharakteryzował proponowane przez nich koncepcje, definicje, typologie, wymiary i składniki oraz kierunek badań wraz z ich zakresem, wnioskami i osiągniętymi rezultatami. W dalszej części autor dokonał podsumowania i usystematyzowania dorobku pierwszych polskich badaczy, skonfrontował osiągnięcia pierwszych polskich badaczy klimatu z dorobkiem zagranicznym, a następnie wskazał potencjalne kierunki rozważań i badań naukowych nad klimatem organizacyjnym.

Keywords: klimat organizacyjny, klimat społeczny, typy klimatu organizacyjnego, wymiary i składniki klimatu organizacyjnego, czynniki wpływające na klimat organizacyjny

JEL:M12, M50


Vol. 16, No 1 (2016), page 73-84

Proces wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego

Author: Sebastian Artur Jakubowski

Article (in Polish): PDF download >>

ABSTRACT: Opracowanie omawia skutki reformy emerytalnej z 2014 r. dla kapitałowej części drugiego filaru systemu emerytalnego. Analiza skupia się na skutkach znaczącego obniżenia składek przekazywanych do OFE, wprowadzenia swoistej dobrowolności ich opłacania oraz implikacjach funkcjonowania tzw. „suwaka bezpieczeństwa” a także jednorazowego transferu środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Główną tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że wprowadzone w 2014 roku zmiany prowadzą do stopniowego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego. A czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych będzie wyrok w sprawie zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza to ekonomiczna analiza prawa.

Keywords: OFE, fundusz emerytalny, drugi filar, system emerytalny, wypłata emerytur

JEL: J32, J26


Vol. 16, No 1 (2016), page 85-94

Wykorzystanie rozwiązań klasy Business Intelligence w przedsiębiorstwach

Authors: Jolanta Pondel, Wojciech Maciejewski

Article: PDF download >>

ABSTRACT: Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie powinien zachodzić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada pełny zasób informacji o zjawiskach wpływających i kształtujących działanie przedsiębiorstwa. Informacje te mogą pochodzić z różnych miejsc przedsiębiorstwa i mieć różną formę, ważne jednak by w procesie decyzyjnym wykorzystać wartościowe informacje, dotyczące całego zjawiska względem którego ma być podjęta decyzja. Niezbędnym staje się wykorzystanie narzędzi informatycznych, które ułatwiają pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji, tak by stanowiły podstawę do przeprowadzania analiz i podejmowania trafnych decyzji. Celem artykułu jest przedstawienie systemów klasy Business Intelligence, wskazanie korzyści a także obaw przedsiębiorstw dotyczących wdrażania i eksploatacji tych systemów. Rozważania oparto o przeprowadzone badania dotyczące aplikacji tych systemów, obszarów i stopnia ich wykorzystywania w badanych przedsiębiorstwach.

Keywords:Business Intelligence, informacja, narzędzia BI, systemy informatyczne, przedsiębiorstwo

JEL: M2, O3


Vol. 16, No 1 (2016), page 95-111

Problematyka rangowania w procesach zarządzania na tle doświadczeń praktycznych
Author: Włodzimierz Wudarzewski

Article (in Polish): PDF download >>

ABSTRACT: Przedmiotem opracowania jest problematyka rangowania w zarządzaniu. Autor przybliża analizuje znaczenie ustalania priorytetów w zarządzaniu oraz opisuje i ocenia wybrane techniki rangowania, ilustrując to przykładami praktycznymi. W części końcowej opisane są wybrane aspekty analizowania wyników rangowania.  Rozważania są ilustrowane przykładami praktycznymi.

Keywords: priorytety, rangi, rangowanie, techniki organizatorskie

JEL: M51, M59